Etiske retningslinjer

Respekt
Studentkonsulentene skal alltid behandle sine oppdragsgivere og kolleger med åpenhet og respekt.

Studentkonsulenten skal arbeide med ”etiske” oppdragsgivere. Dette fordrer en gjensidig oppfatning av profesjonell personalhåndtering. Dersom dette ikke er tilfellet skal konsulenten avstå fra oppdraget.

Kompetanse
Studentkonsulentens arbeid og metoder skal til enhver tid være forankret i arbeids- og organisasjonspsykologisk forskning og teori. Dette innebærer at Studentkonsulenten skal anvende forskning og teori som er godt vitenskapelig dokumentert.

Studentkonsulenten skal utelukkende ta på seg oppdrag som er innenfor organisasjonens kompetanseområde, der konsulentene har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget på en verdig måte.

Konfidensialitet
Våre konsulenter er underlagt taushetsplikt vedrørende alle oppdrag utført i representasjon av Studentkonsulenten.

Våre konsulenter skal etterstrebe gjensidig tillitt og trygghet i kunderelasjoner. Dette gjennom å overholde taushetsplikten, samt opptre ryddig og saklig.

Gjensidig nytteverdi
Studentkonsulenten tar kun oppdrag hvor gjensidig læring for både organisasjonen og oppdragsgiver er oppnåelig. Dette innebærer at Studentkonsulenten ikke tar oppdrag for egen vinning.

Våre konsulenter skal jobbe mot å sikre kompetanseoverføring, slik at oppdragsgiver har kunnskap og verktøy til å håndtere relaterte oppgaver ved senere anledninger.

Interessekonflikt
Studentkonsulenten skal etterstrebe å utføre oppdrag upartisk og skal ikke i noen tilfeller la seg påvirke til å fremme andre interessenter enn oppdragsgiver.