Våre tjenester

Vi tilbyr både kurs og veiledning på spesifikke tema, kartlegging og evaluering, samt kortere utviklingsarbeid hvor vi bistår i organisasjonsutvikling fra A til Å. Studentkonsulenten følger etiske retningslinjer, hvor respekt for kunden og taushetsplikten står sentralt. Studentkonsulenten skal utelukkende ta på seg oppdrag som er innenfor organisasjonens kompetanseområde, der konsulentene har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget på en verdig måte.


Organisasjonsutvikling
Markedet er i hurtig endring og det er essensielt at organisasjonen utvikler seg i tråd med nye krav og trender. Men hva har disse endringene å si for måten en leder på, organisasjonskultur, sammensetning av team, problemløsning eller belønningsstruktur? En organisasjon eksisterer i konteksten av et større miljø og komponentene innad i organisasjonen må tilpasses deretter. Vi utfører analyser av din organisasjon for å kartlegge hvilke komponenter som må justeres, og hjelper dere med å utvikle systemene i tråd med dette.


Kurs
Studentkonsulenten leverer en rekke kurs innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Kursene våre er nøye gjennomarbeidet i form av tung teoretisk forankring i tråd med ledende forskning på feltet, og vår erfaring som konsulenter i Studentkonsulenten. Vi tilrettelegger for best mulig effekt ved å basere kursene på Kolbs læringssirkel som bygger på læringsteoriene til Piaget, Lewin og Dewey. Kolb beskriver læring som en sirkulær prosess, bestående av fire læringsstadier: 1) Konkret erfaring/handling, 2) Analyse/refleksjon, 3) Generalisere/abstraksjon og 4) Planlegge – Hvordan kan den nye lærdommen anvendes. I tråd med dette, justerer vi også kurset for å møte organisasjonens spesifikke behov. Eksempler på kurs er:


Motivasjon og målsetting
Dette kurset har til hensikt å vise hvorfor motivasjon og målsetting er viktig, både på team- og individnivå samt hvordan en skaper og bruker motivasjon som et verktøy for å nå målene i organisasjonen. Kurset dekker tendenser som kan ødelegge team- og individuell motivasjon, samt hva en kan gjøre for å tilrettelegge for at motivasjonen blomstrer. Dette gjør vi gjennom å presentere et knippe motivasjonsteorier før vi veileder dere i en refleksjon rundt hvordan dette påvirker deres organisasjon. Videre følger to praktiske oppgaver der dere får kjenne på hvor viktig målsetting er for å nå mål og hvor vanskelig det kan være å sette gode mål. Kurset avsluttes med et par konkrete tips til hvordan dere kan arbeide med motivasjon og målsetting videre. Kursets varighet er på 3 timer.

Kommunikasjon og psykologisk trygghet
Kurset dekker hvorfor god kommunikasjon er viktig, bevisstgjøring av hvordan en selv kommuniserer, vanlige fallgruver ved kommunikasjon i en organisasjon og hva som kjennetegner god kommunikasjon. Videre, går vi inn på sammenhengen mellom kommunikasjon og psykologisk trygghet, altså teamets fellesopplevelse av at det er trygt å ta mellommenneskelig risiko i gruppen, og at man ikke vil ydmyke, avvise eller straffe hverandre for å uttrykke ens meninger eller tanker (Edmondson, 1999).  Psykologisk trygghet ligger til grunn for å kunne stille kritiske spørsmål og er viktig blant annet for innovasjon og effektivitet. Kurset inneholder grunnleggende teori som blir brukt som utgangspunkt for refleksjon i forbindelse med to praktiske øvelser på kommunikasjon og psykologisk trygghet. Kurset avsluttes med et par konkrete tips til hvordan dere kan arbeide med kommunikasjon og psykologisk trygghet videre. Kursets varighet er på 3 timer.

Per nå har vi to ferdig gjennomarbeidede kurs, men vi jobber stadig med å utvikle nye konsepter. Du trenger derfor ikke fortvile om du ikke finner et interessant tema over. Gi oss en lyd om du har et tema du ønsker å lære mer om, så skal vi se hva vi kan ordne. 


Andre aktuelle oppdrag kan være rådgivning eller bistand innen:

  • Ledelse
  • Rekruttering
  • Tilbakemelding
  • Belønning
  • Teambuilding
  • Kartlegging- og evalueringsoppgaver


For henvendelser, ta kontakt på e-post: kontakt@studentkonsulenten.no. Her vil vi kunne svare på eventuelle spørsmål og bekrefte det aktuelle oppdraget så fort som mulig. Gi gjerne en kort beskrivelse av oppdraget og organisasjonen. Alle våre tjenester er selvfølgelig gratis.

Hvordan vi jobber

I studentkonsulenten jobber vi alltid i team bestående av erfarne, og mindre erfarne, konsulenter. Dette gjør vi for sikre kvalitet i hvert oppdrag, og for å fremme erfaringsutveksling internt.

Vi tilpasser teamet ut fra din spesifikke problemstilling slik at vi har de beste konsulentene på saken. Figuren under illustrerer hvordan vi jobber med et prosjekt for å sikre effektiv levering av høy kvalitet.

Hvorfor velge oss?

Ved å velge Studentkonsulenten støtter du opp om fremtidens eksperter innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi sitter på den nyeste teorien innen vårt fagfelt, og er tørste etter å bevise at vi også kan benytte denne i praksis..

Vi jobber etter forskningsbaserte metoder, for å sikre kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, men er ikke preget av mange års rutinearbeid hvilket gjenspeiler seg i kreative løsninger som er spesialtilpasset til dine utfordringer