Om oss

Studentkonsulenten ble stiftet i 2014 av studenter ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vi er en studentorganisasjon som leverer konsulenttjenester innen arbeids- og organisasjonspsykologi til studentorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner i Bergen og omegn. Vår visjon er å skape gjensidig nytteverdi. Vi ønsker å bistå våre samarbeidspartnere med å nå sitt fulle potensiale gjennom å utnytte de menneskelige ressursene på best mulig måte. På den andre siden skal Studentkonsulenten være en unik øvingsarena for studenter ved arbeids- og organisasjonspsykologi som ønsker å anvende teori i praksis.

Vi er stolte av å kunne levere spesialtilpassede kurs av høy kvalitet til organisasjoner internt, og eksternt, ved UiB. I tillegg til kurs, bistår vi i kortere utviklingsarbeid, som med kulturbygging, kompetanseheving eller effektivisering. Alle våre tjenester er gratis.

Våren 2022 er vi 14 erfarne konsulenter som står klar til å bistå deg og din organisasjon. Trykk på «Våre tjenester» for å lære mer om hva vi kan bidra med.

Våre verdier

Integritet
o Arbeide med høy etisk standard
o Bruke vitenskapelig basert fagstoff
o Skape tillit og trygghet i kunderelasjonen
o Opptre ryddig og saklig

Engasjement
o Brennende interesse for faget
o Indre ønske om å bidra
o Fokus på et godt samhold
o Tilpasningsdyktige og fleksible i arbeidet

Mot og ydmykhet
o Våge å prøve, tørre å lære
o Være bevisst våre evner og begrensninger
o Verdsette og evaluere tilbakemeldinger

Verdiskapning
o Skape merverdi, vi vil skape synergieffekter (5+5=20)
o Bidra til kompetanseutvikling
o Arbeide effektivt mot egne og kunders målsetninger
o Alltid strekke oss/søke etter forbedringer

Etiske retningslinjer


Respekt
Studentkonsulentene skal alltid behandle sine oppdragsgivere og kolleger med åpenhet og respekt.

Studentkonsulenten skal arbeide med ”etiske” oppdragsgivere. Dette fordrer en gjensidig oppfatning av profesjonell personalhåndtering. Dersom dette ikke er tilfellet skal konsulenten avstå fra oppdraget.

Kompetanse
Studentkonsulentens arbeid og metoder skal til enhver tid være forankret i arbeids- og organisasjonspsykologisk forskning og teori. Dette innebærer at Studentkonsulenten skal anvende forskning og teori som er godt vitenskapelig dokumentert.

Studentkonsulenten skal utelukkende ta på seg oppdrag som er innenfor organisasjonens kompetanseområde, der konsulentene har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget på en verdig måte.
Konfidensialitet
Våre konsulenter er underlagt taushetsplikt vedrørende alle oppdrag utført i representasjon av Studentkonsulenten.

Våre konsulenter skal etterstrebe gjensidig tillitt og trygghet i kunderelasjoner. Dette gjennom å overholde taushetsplikten, samt opptre ryddig og saklig.

Gjensidig nytteverdi
Studentkonsulenten tar kun oppdrag hvor gjensidig læring for både organisasjonen og oppdragsgiver er oppnåelig. Dette innebærer at Studentkonsulenten ikke tar oppdrag for egen vinning.

Våre konsulenter skal jobbe mot å sikre kompetanseoverføring, slik at oppdragsgiver har kunnskap og verktøy til å håndtere relaterte oppgaver ved senere anledninger.

Interessekonflikt
Studentkonsulenten skal etterstrebe å utføre oppdrag upartisk og skal ikke i noen tilfeller la seg påvirke til å fremme andre interessenter enn oppdragsgiver.

Våre konsulenter

Dina, leder
3. året på bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun deltar også på lederutviklingsprogrammet, Future leaders. Hun er blant annet interessert i motivasjon og kommunikasjon. Dina har god erfaring med å arrangere casekvelder, og har opparbeidet seg erfaring fra andre prosjekter hun kan ta med seg videre.

Mathilde, nestleder
2. året på master i arbeids- og organisasjonspsykologi. i tillegg har hun tatt et årsstudium i internasjonale studier. Organisasjonsutvikling, ledelse og teamarbeid er temaer hun er spesielt interessert i, og som konsulent hos oss har hun tilegnet seg erfaring i tråd med disse temaene.

Camilla, HR- ansvarlig
2. året Master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har gått bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi tidligere. Camilla synes at spesielt temaene som omhandler onboarding, organisasjonsutvikling og motivasjon er særlig interessante.

Sofie, økonomiansvarlig
2. året på bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Sofie interesserer seg spesielt for god kommunikasjon og teamarbeid.

Benedicte, bedriftskontakt
3. året bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Benedicte synes at temaene motivasjon, endring / utvikling og ledelse er spesielt interessant.

Marius, markedsføringsansvarlig
3. året bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har en bachelor i pedagogikk fra før av og tar arbeidsrett på siden. Marius synes at temaene konflikter, ledelse og kommunikasjon er særlig interessante.

Live, dokumentkontroll
3. året på bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun begynte på denne graden rett etter videregående skole. På fritiden deltar hun også på lederutviklingsprogrammet Future Leaders. Live er spesielt interessert i temaene motivasjon, kommunikasjon og organisasjonsutvikling.

Anniken, konsulent
3. året på bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun er særlig interessert i hvordan man lykkes med endring- og omstillingsprosesser. Som konsulent hos oss har hun erfaring med blant annet arbedsmiljøutvikling og teambuilding.

Johanna, konsulent
3. året på bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Ved siden av studiene deltar hun på lederutviklingsprogrammet, Future leaders. Funksjonell organisasjonskultur er et av temaene hun har interesse for. Johanna har bistått i flere prosjekter, og verdsetter kravet Studentkonsulenten stiller til samarbeidsevne.

Nicolai, konsulent
3. året på bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han er også tillitsvalgt for sitt kull. Nicolai er spesielt interessert i rekrutteringsprosessen. Dette er også en prosess han har fått bistå i som konsulent hos oss. Han verdsetter muligheten til å anvende teorien i praksis på ulike prosjekter.

Hvordan er det å være konsulent i Studentkonsulenten?

Studentkonsulenten setter integrering og utvikling av nye konsulenter svært høyt. Derfor har vi utviklet et onboardingsprogram for alle nye medlemmer som strekker seg over ett semester. Programmet har som mål å gi nye konsulenter den grunnleggende kompetansen som behøves for å bistå i prosjekter, og å integrere dem sosialt slik at de trives og presterer i vårt team.

Programmet består av et introduksjonsmøte, kurs i presentasjonsteknikk og metode for oppdragsløsning. I forbindelse med det første kurset, skal en også være med på å planlegge, og gjennomføre, semesterets casekveld. Her får de nye medlemmene testet sine teoretiske ferdigheter og øvd seg i rollen som fasilitator. Gjennom hele onboardingprosessen vil konsulentene bli fulgt opp av HR-ansvarlig som også bistår konsulentene i å sette mål for personlig utvikling.

Sist, men ikke minst, har vi lagt opp til en rekke sosiale arrangement som er spesielt myntet på at alle nye medlemmer skal bli godt kjent med Studentkonsulenten.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med HR-ansvarlig på camilla.nundal@studentkonsulenten.no

Mathilde forteller om sitt første halvår i Studentkonsulenten

Jeg ble medlem av Studentkonsulenten i september 2021. Som én av tre nye medlemmer kom jeg inn etter at semesteret var i gang, og gruppen allerede hadde startet opp med ulike prosjekter. Til tross for dette ble vi tatt godt imot, da Studentkonsulenten hadde en grundig plan for hvordan vi skulle bli integrert i gruppen på best mulig vis, og finne vår på plass. Vi fikk ta del i mange pågående prosjekter, samtidig som at vi fikk gjennomføre nødvendige oppgaver og kurs. Det var også en rekke sosiale sammenkomster vi fikk delta på i løpet av den første måneden som medlemmer.

Som et første møte med Studentkonsulenten hadde vi et introduksjonsmøte med leder og HR-ansvarlig. Her ble vi introdusert for organisasjonens målsettinger, pågående og fremtidige prosjekter og sosiale arrangementer. Vi fikk også et raskt innblikk i Studentkonsulenten som organisasjon. Den første tiden deltok jeg også på én av flere sosiale arrangementer, der jeg ble kjent med medlemmene på et mer uformelt plan. I mitt tilfelle var dette en halloweenfest med quiz, lek og mye moro!

Det første prosjektet vi tok del i var et prosjekt med tilhørende arrangement som skulle gjennomføres litt senere på høsten. Arrangementet var en casekveld for andre studenter på fakultetet. Vi ble tidlig introdusert for planen og deltok på videre planlegging som fullverdige medlemmer av denne prosjektgruppen. For at vi skulle bli tryggere i rollen som konsulenter fikk vi gjennomføre et kurs i presentasjonsteknikk, som er et tilbud ene og alene for oss nye for å skape en følelse av trygghet og mestring – på et tidlig tidspunkt. Dette var spesielt nyttig fordi vi allerede om kort tid skulle opptre som konsulenter på casekvelden. Jeg synes derfor det var fint å få prøve seg litt internt først. Å delta på relevante kurs og prosjekter har vært en god mulighet til å bli kjent med ulike oppgaver, nytt fagstoff og for generell bevisstgjøring av hvordan jeg selv opptrer i situasjoner. Dette tror jeg vil komme godt med i videre arbeid!

Personlig fikk jeg stor nytte av selve onboardingsprosessen. Spesielt med tanke på at jeg kom meg litt ut av egen komfortsone, og skaffet meg lærdom som jeg absolutt tar med meg videre både i Studentkonsulenten og egen hverdag med både studier og jobb. Under hele prosessen har terskelen for å stille spørsmål og be om hjelp vært lav, og det er den fortsatt. Jeg ser frem til nye prosjekter i tiden som kommer og gleder meg til å bli enda bedre kjent med gruppens nåværende, samt fremtidige medlemmer!